Hamleys_logo

Find a store

Politikat e Privatesise

Kjo politikë ju informon se si Hamleys Albania mbledh dhe përdor të dhënat personale të
individëve, vizitorëve, kandidatëve që marrin pjesë në procesin e rekrutimit në Hamleys Albania,
dhe ku përpunimi i të cilave kryhet pas dhënies së pëlqimit nga subjekti i të dhënave personale
dhe/ose në rastet e tjera të parashikuara nga ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të
dhënave personale”, të ndryshuar.

Siguria:
 • Hamleys Albania siguron përdoruesit e faqes së internetit se është e përkushtuar në
  zbatimin me rigorozitet të detyrimeve që rrjedhin nga ligji nga ligji nr. 9887, datë 10.03.2008,
  “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar” dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim
  të tij.
Përdorimi i të dhënave personale:
 • Hamleys Albania disponon faqen: https://www.hamleys.al/ nëpërmjet së cilës mbledh dhe transmeton informacione për qytetarët, vizitorët, etj.
Objekti i Politikave të privatësisë:
 • Ky dokument ka për objekt informimin e subjekteve të të dhënave personale mbi mënyrën e mbledhjes, përpunimit, përhapjes, ruajtjes dhe masave të sigurisë që janë marrë për të dhënat që deklarohen në faqen web, procese të cilat realizohen në përputhje të plotë me përcaktimet e kuadrit ligjor dhe rregullator për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë.
 • Të dhënat që sigurohen nga përdorimi i cookies kur vizitoni faqen e Hamleys, përdoren vetëm
  për qëllime statistikore dhe studimore.
 • Të dhënat personale të përdoruesve të faqes së internetit të cilët plotësojnë seksionin përkatës për
  rezervimin e eventit së tyre në dyqanin Hamleys, apo komente, aplikime punesimi etj, do të
  përdoren vetëm për qëllimin e permendur dhe do të trajtohen në përputhje me legjislacionin
  përkatës për mbrojtjen e të dhënave personale.
E drejta për t'u ankuar:
 • Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm për të dhënat
  personale, ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë komisionerin dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij për
  vënien në vend të së drejtës së shkelur. Pas këtij ankimi, subjekti i të dhënave mund të ankohet
  në gjykatë, në përputhje me parashikimet e kuadrit ligjor në fuqi.
  Komisionieri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale
  Adresa: Rruga “A. Toptani”, Kati II-të.